FYLL KJÆRLIGHETEN MED KUNNSKAP

 

 

Filipperbrevet 1, 9 - 11

 

Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.
 


Av og til støter man på kristne mennesker som har et negativt forhold til kunnskap om den kristne tro. Kunnskapen er unyttig, og den skaper avstand til Jesus Kristus. Kunnskapen er død, og den fører bare til at man blir en teoretisk kristen, kan de si. Det vi trenger er liv og erfaring, mener de.

La det med en gang være sagt at kristen kunnskap virkelig kan være kombinert med mangel på åndelighet og personlig gudsliv. Det er ikke alltid så enkelt å forstå hvorfor det kan være slik. Det kan skyldes forskjellige forhold, for eksempel at den som besitter kunnskapen, ikke innretter sitt liv etter den.

Samtidig er det også høyst nødvendig å si at det ikke behøver være noen motsetning mellom kristen kunnskap og åndelige erfaringer. Ja, egentlig vil Gud at kunnskapen og erfaringen lever sammen, og virker sammen, slik at den som tror, får mer visdom og forstand på det som har med Gud, troen og Jesus å gjøre.

 

Kjærlighet og kunnskap

Av teksten i Filipperbrevet forstår vi at kunnskapen er god og nyttig for en kristen. Ja - den er veldig nødvendig. Paulus ber for de kristne i byen Filippi. Han vet at de har stor kjærlighet, både til hverandre og til Paulus. Samtidig er det noe som mangler i deres kjærlighet, - og hva er det? Jo - det er nettopp kunnskap og innsikt.

Hva har så Paulus å si til det? Hvilke ord bruker han når han skal formane sine medkristne med hensyn til det å tilegne seg mer kunnskap? De ordene Paulus bruker i denne forbindelse, kan vi lære noe av. De viser oss hvordan vi skal tenke når vi selv forsøker å tilegne oss kunnskap, og de viser oss hvordan vi kan hjelpe hverandre når det gjelder denne saken.

Paulus knytter kunnskapen og kjærligheten sammen, i en bestemt rekkefølge. Kjærligheten kommer først, deretter kunnskapen. Merk deg derfor at han ikke sier at kunnskapen bør bli full av kjærlighet. Paulus ber til Gud, om at den kjærlighet de troende allerede har, må bli full av kunnskap. Kjærligheten kommer altså først. Den må være der før kunnskapen kan bli nyttig for den som eier den. Kjærligheten er med andre ord forutsetningen for den rette kunnskap og innsikt.

 

Hensikten med kunnskapen

Hva trenger vi så kjærlighet med kunnskap til? Jo, den skal sette dem som tror i stand til å vurdere forskjellige spørsmål, skriver Paulus. Dette er også noe å bli klok av. Det viser at Paulus forutsatte at de kristne i Filippi måtte forholde seg til mangt og meget som ikke var helt enkelt å ta stilling til.

De første kristne levde i en tid da mange religiøse retninger gjorde seg gjeldende. Disse retningene kunne ha flere tilhengere enn den kristne tro. I tillegg var de ofte populære. Det var religioner som ikke satte stramme etiske rammer, og som ikke talte om en Gud som døde på et kors. Slike nye retninger hadde innflytelse, også i Filippi.

Overfor dette skulle de kristne mobilisere med en kjærlighet som var full av kunnskap. Det vil si, de skulle la sin kunnskap styres av kjærligheten. Hva er det som kjennetegner den kunnskapen som styres av kjærligheten? Vi kan lett ta feil av den. For eksempel er det lett å tenke at en slik kunnskap må være ettergivende. Det er en alvorlig og farlig feiloppfatning. I ytterste konsekvens kan den føre til at man godtar det som Guds ord sier nei til.

Bibelen advarer klart mot lære og forkynnelse som bryter med det Bibelen selv sier. Usann lære om Jesus, frelsen og livet sammenlignes med usunn og skadelig mat. Den har skadelig virkning. I verste fall kan den føre til åndelig død. Den sanne kjærligheten har omsorg for at troende mennesker får sunn og næringsrik kost. Den er derfor nøye med at det som forkynnes og læres virkelig er i samsvar med Bibelens budskap.

Videre er den sanne kjærligheten aktiv. Den sitter ikke rolig, den må gjøre noe. Derfor driver den kristne mennesker ut i handlinger. Men uten kunnskap kan handlingene lett komme til å få en slagside. De kan nemlig komme til å mangle rett mening og mål. Annerledes blir det når kjærligheten fylles med kunnskap. Når en får mer innsikk i Guds ord, blir gjerningene bestemt av Ordet. En blir i stand til å vurdere hva som virkelig er sant og rett etter Guds ord.

 

Kunnskap til hjelp

En annen sak som kan nevnes, er at den kunnskap som styres av kjærligheten, vil noe annet enn å vinne diskusjoner. Den vil hjelpe. Av kjærlighet skulle de troende i Filippi bruke sin kunnskap, ta seg av hverandre, og hjelpe hverandre. De skulle veilede hverandre med hensyn til troen. Av kjærlighet skulle de formane hverandre til å leve rett som kristne.

Hva var så det egentlige målet for alt dette? Paulus peker tydelig på det. Hans ønske er at de troende i Filippi skulle stå rene og uten mangler på Jesu Kristi dag, og at de skulle bære frukt for Jesus. Merk deg dette. Hvorfor setter Paulus et slikt mål?

Er det fordi renhet og fullkommenhet på Jesu Kristi dag er noe de kristne skal forsøke å oppnå ved egne gjerninger og eget strev? Slett ikke. Ved troen på Jesus eier vi allerede her og nå den renhet og fullkommenhet som Gud ser etter på dommens dag. Denne rettferdigheten blir gitt oss i det øyeblikk vi kommer til tro på Jesus. Fra dette øyeblikket av anser Gud Jesu Kristi renhet og fullkommenhet for å være vår.

Det Paulus vil legge oss på hjertet er at det går an å miste den rettferdigheten som er gitt oss i Jesus Kristus. Det skjer ved at vi glemmer hva vi eier i Jesus. Den som kommer i en slik situasjon, mister på sikt den frelsen som Jesus Kristus har gitt ham eller henne. Den byttes ut med egne gjerninger og åndelige prestasjoner.

 

Kjærlighet og frukt

De som blir opptatt av sine egne gjerninger, vil på sikt også forandres. De kan nok fortsette å gjøre gjerninger som er i samsvar med Guds bud. Likevel slutter de å bære frukt for Gud. Deres indre blir forandret. De blir ikke lenger preget av det sinnelaget som blir gitt oss ved evangeliets budskap, men av egoisme, og av trang til å gjøre seg selv stor. Gleden over å tilhøre Jesus blir borte, sammen med den spontane trangen til å leve for ham og med ham.

Dette henger sammen med at deres liv ikke lenger blir preget av evangeliets budskap om at Gud stadig gir oss kristne frelse og nåde for Jesu skyld. I stedet vil et annet sinnelag vokse fram. Et sinnelag som krever og kritiserer, og som dypest sett er fordømmende og likegyldig med hensyn til hvordan andre mennesker har det med Gud.

Hvorfor blir det slik? Svaret er at det alltid er kraft i de ord som forkynnes og tales. Paulus skriver om dette flere steder i Bibelen. Evangeliets budskap har kraft i seg til å skape troen i mennesket. Det har også kraft i seg til å skape et nytt sinn og et nytt liv i dem som tror. Når dette er sagt, må vi ikke glemme at også kravenes budskap har en form for kraft i seg. Kraft til å føre mennesker bort fra Jesus, kraft til å nære hovmod, hardhet og ukjærlighet.

Sunn mat virker godt på oss, usunn mat har den motsatte virkning. Derfor er det nødvendig for oss å være nøye med det vi hører. Forkynnelsen og det som lærers må vurderes og prøves. Kristne må veilede og hjelpe hverandre. Til dette trenges kjærlighet som er full av kunnskap.

 

 

 

 

Én kommentar

LillyAnn

04.07.2017 kl.15:39

Veldig bra skrevet:) Jeg fikk en ny forståelse av ordet. Har sendt deg en mail:). sjekk om du har fått den:)

Skriv en ny kommentar

hits