Jesu oppstandelse, troen og frelsen

 

 

Læren om Jesus oppstandelse er så viktig at den er nedfelt i kirkens bekjennelsesskrifter. De som ønsker å kalle seg kristne må derfor tro at Jesus virkelig stod legemlig opp fra de døde. Bibelen og bekjennelsen forteller at Jesus satte seg ved Faderens høyre hånd etter sin oppstandelse. Den forteller videre at han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Dette betyr at Jesus, han som er menneskenes eneste frelser, også er den som alle mennesker en gang skal møte som dommer over sine liv. Dette uttrykkes på følgende måte i Den Apostoliske trosbekjennelses andre artikkel:

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til Himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

 

Helt fra oppstandelsesdagen har mange forsøkt å bortforklare at Jesus stod opp legemlig. Dette kan vi lese om i Mat 28. 12 - 13. Der fortelles det at noen av dem som hadde sørget for at Jesus ble dømt og korsfestet, betalte vaktene ved Jesu grav for at de skulle sette ut rykter om at noen hadde stjålet Jesu legeme. Tilsvarende forklaringer kommer mange med også i vår tid.

 

At et menneske som er død blir levende igjen er et brudd med den naturens orden som vi kjenner til. Jesu oppstandelse unndrar seg derfor ethvert naturvitenskapelig forklaringsgrunnlag. I naturen finnes likevel en parallell til den legemlige oppstandelse, som også Bibelen viser til. For å forklare meningen med sin død viser Jesus til det som skjer med hvetekornet når det såes i jorden. Jesus sier: "Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt". Joh 12. 24.

 

Jesu oppstandelse sammenlignes altså med hvetekornets død i jorden. Det er en død som fører til nytt liv for anre enn hvetekornet. Slik er det også med Jesus død. Den førte ikke bare til at Jesus selv stod op fra de døde. Hensikten med Jesu oppstandelse var at hans død skulle bli til evig liv for de som tror på ham

 

Det er ikke vanskelig å tro at døden har makt over alle levende skapninger. Mennesker fødes, de eldes, og i likhet med alle andre levende skapninger må de dø. Dette er hva vi kaller naturens gang. Noe som fremstår for oss som en lovmessighet som ikke kan brytes. Slik betraktevi døden som fenomen, og på det grunnlag slutter vi at alt som har liv må dø. Vi kan ikke fullt ut forklare hvorfor det er slik, eller hvordan døden har kommet inn i verden. Men på dette punkt har Bibelen noe å lære oss.

 

Dødens lovmessighet kom over skaperverket som følge av det første menneske Adams opprør mot Gud. Altså, ved syndefallet. Men - denne lovmessigheten er overvunnet av den personen som Bibelen kaller den andre Adam, det vil si, Jesus Kristus. Ved sin oppstandelse fra de døde har Jesus beseiret og brutt dødens makt. Konsekvensen av dette er ikke at noen unngår den legemlige død, konsekvensen er at at de som tror på Jesus som sin frelser, en gang skal stå opp fra de døde til et nytt og evig liv. 1 Kor 15. 45 - 58. La oss se nærmere på hvordan Bibelen forklarer dette:

 

I følge Bibelen er det ikke bare et lovmessig forhold mellom synd og død, det er også et tilsvarende lovmessig forhold mellom et syndfritt liv og oppstandelse fra de døde. Den som oppfyller Guds bud skal leve, leser vi i 3. Mos 18. 5. Begge disse forholdene ble oppfylt på Jesus Kristus. Jesus døde fordi Gud Fader la hele ansvaret for våre synder på ham. Fordi Jesus tok våre synder på seg, kom han som selv er Gud, inn under synden og dødens lovmessighet. Han måtte dø vår død under Guds dom. Samtidig var Jesu selv uskyldig, og fordi Jesus hadde levd et syndefritt liv, så hadde han en rett til å leve som ikke kunne tas fra ham. Dette er grunnen til at døden ikke kunne holde på Jesus. Gud oppvakte Jesus fra de døde fordi han var rettferdig i forhold til Guds lov, og derfor hadde rett til livet. 

 

Hva så med oss?

Hvordan kan vi få del i det livet som gis til den som er rettferdig? Mange religiøse mennesker forsøker å bli rettferdige ved selvforbedring og egen innsats. I virkeligheten er dette umulig for . Derfor viser Gud oss en annen vei. Du blir rettferdig overfor Gud ved å tro på Jesus Kristus. "Den rettferdige av tro, skal leve", leser vi i Rom. 1. 17. Vi skal kort si noe mer om hva dette betyr.

 

Jesus oppfylte lovens krav for at Gud skulle kunne gi hans rettferdige liv til dem som tror på ham. At Gud gir et menneske det livet som Jesus har levd, betyr at Gud anser Jesu oppfyllelse av loven som om den var det troende menneskes egen lovoppfyllelse. Den som tror på Jesus som sin frelser, kan derfor regne Jesu rettferdighet som sin rettferdighet. På dette grunnlag har hun eller han etten til det evige liv.

 

 

DEN RETTFERDIGE, VED TRO SKAL LEVE -  Rom 1. 17.

 

 


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits