DÅPEN


Bibelens lære om dåpen, viser tydelig at det er Gud som handler overfor mennesket når dåp finner sted. Gud frelser, gjenføder og gir Den Hellige Ånd ved dåpen. Hva som skjer i dåpen, er likevel omtalt på noe forskjellig måte i Bibelen. Men det betyr ikke at disse bibelversene står i motsetning til hverandre. Saken er at de kompletterer hverandre og gir et helhetlig bilde av dåpen. Skal vi forstå Bibelens lærer om dåpen, må vi derfor se de tekstene som taler om dåpen sammen. I de følgende skal vi se nærmere på tre av disse tekstene.

 

I Apg 2. 14ff, taler apostelen Peter for en menneskemengde som var samlet i Jerusalem en tid etter Jesu oppstandelse. Han anklager dem for å ha korsfestet Guds Sønn (v. 23). Dette rammer tilhørernes samvittighet, og de spør hva de skal gjøre. Til dette gir Peter følgende svar:

 

Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.  Apg 2. 38 - 39. 

 

Dette skriftstedet viser at det er Gud som handler i dåpen. I og med dåpen gir han syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd. De løfter om Guds gaver som er knyttet til dåpen gjelder, ikke bare for Peters tilhørere, leser vi. Det gjelder også for deres barn (v. 39). Dette viser at Gud gir syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd også til barn som døpes. Ellers blir ikke barnedåpen avvist noe sted i Bibelen. En annen sak er at barna, i følge Bibelen, trenger Guds nåde, fordi de er født med synden i seg. Job 14. 4, Job 15. 4, Sal 51. 7, Ef 2. 3. Dåpen er det nådemiddelet som kan gi dem frelse. I Titus brev 3. 4 ? 5. Her leser vi ellers følgende om dåpen:

 

Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd. 

 

Dåpen kalles her "vannbadet til gjenfødelse og fornyelse?". Teksten viser også her at det er Gud som handler med menneskene i Dåpen. Han gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, og gjennom "vannbadet". Den samme tankegang kommer også til uttrykk i Rom 6. 3 - 4. Der står det skrevet at Gud gjør den som døpes delaktig i Jesu død og oppstandelse, og at dette skjer ved dåpen:

 

Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

 

Denne teksten viser at dåpen markerer begynnelsen på et nytt liv, der mennesket skal leve sammen med Jesus. I det øyeblikk et menneske døpes får det med andre ord et fellesskap, både med Jesu død og oppstandelse, og dette fellesskapet skal vare hele livet. På den ene side fører dåpen mennesket inn i en døds prosses som innebærer at synden mister sin makt, samtidig gir dåpen også del i et nytt liv sammen med den oppstandne Jesus Kristus.

 

Dåpen fører mennesket inn i et nytt forhold til Gud. 1 Pet 3. 21. Det opprettes det vi kan kalle en nådepakt. Dette betyr at det forholdet mellom Gud og menneske som etableres ved dåpen, ikke bygger på menneskets gode gjerninger eller prestasjoner, men utelukkende på den nåde som Gud gir i Kristus Jesus. At dåpen er en nådepakt, innebærer derfor at Gud, ved dåpen, gir mennesket rett til å leve sammen med seg på grunnlag av Jesu fullkomne frelsesverk. Forbildet for dette forholdet til Gud er omskjærelsespakten i Det gamle testamentet.  Kol 2. 11. 1. Mos 17. 10 ‑14.

 

Av Bibelens lære ser vi at det er nødvendig å være troende for å kunne ha noen nytte av dåpen, og av den pakt med Gud som dåpen fører inn i. Den som døpes og ikke tror, har nemlig ingen del i det som dåpen gir. Dette gir grunnlag for flere spørsmål. For eksempel kan en spørre om små barn kan tro og få del i dåpens pakt.

 

For å svare rett på dette spørsmålet, må vi ha det klart for oss at verken voksne eller barn egentlig kan tro på Gud av seg selv. Det er budskapet om Jesus Kristus som skaper troen på Gud i dem som hører det. Samtidig må det også sies, at liksom Ordet skaper troen på Jesus i dem som hører, skaper det også tro i de små barn når det kommer sammen med vannet i dåpen. Tilliten, eller troen, skapes ved dåpen, på det før-bevisste plan, og denne tilliten er der og blir bevisst, så sant barnet som er døpt, senere får hører Bibelens budskap om Jesus Kristus.

 

En avgjørende grunn til at Ordet har denne virkningen på de små barna, er at de ikke yter noen motstand overfor det Ordet som kommer til dem i dåpen. At små barn kan ha en slik tro, fremgår blant annet av Mat 18. 6, der Jesus taler om de små som tror på ham. Det ordet som på dette sted er oversatt med små, heter på gresk ?mikron?. Det betyr de som er svært små og betydningsløse, og likevel tror på Jesus. 

 

Mennesker som er døpt som barn, kan likevel komme bort fra den nåden som Gud gav dem i dåpen. Dersom et slikt menneske blir omvendt igjen, skal det ikke døpes en gang til. Grunnen til dette er at Gud ikke har brutt de løfter han gav i dåpen. Gud er rede til å motta det frafalne menneske på nytt så snart det omvender seg til ham igjen. Frafalne skal derfor vende tilbake til Jesus og løfte om frelse som Gud har gitt.

 

De som døpes, både barn og voksne, må få opplæring i den kristne tro. Dette kommer klart til uttrykt i misjonsbefalingen der det ikke bare tales om dåp, men også om å gjøre folk til Jesu disipler ved å lære dem alt det han har befalt. Mat 28. 20. Grunnen til at mange kommer bort fra Gud i oppveksten er at den undervisningen som skulle følge dåpen, ofte svikter. Derfor er det et viktig kall til Guds folk å drive arbeid som sikter inn på å gi en slik undervisning. Dette kallet gjelder særlig foreldre som døper barna sine. Som foreldre plikter man å sørge for at barna får høre om Jesus og lærer å be til ham.

 

 

2 kommentarer

Silje Pettersen Holand

05.02.2012 kl.15:56

Veldig bra :) Som tenåring gikk jeg fra DNK til et miljø i pinsemenigheten. Jeg ble egentlig overbevist om å la meg døpe, selv om jeg var døpt som barn. Men jeg avbrøt i siste liten, for jeg fikk ikke fred for å gjøre det. I ettertid har jeg satt meg mer inn i hvorfor barnedåp er greit å praktisere, og hvorfor man ikke trenger å bli døpt på ny når man som voksen har tatt sitt selvstendige valg.

For meg ble det viktig at tro og dåp hører sammen, men at den ene ikke trenger å komme før den andre. Så lenge de er sammen :)

Arne Helge

05.02.2012 kl.23:00

Hei Silje

Takk for tilbakemelding fra deg. Jesus har betalt dyrt for deg. Han betalte med sitt liv for at du skulle tilhøre ham. Det Gud er villig til å betale mye for, vil han helt sikkert ha - derfor søker Gud mennesker allerede mens de er små. Han gjør dem til sine barn i dåpen.

Arne Helge

Skriv en ny kommentar

hits