NÅDEMIDLENE


Ordet nådemiddel brukes som betegnelse på de redskaper, eller midler, som Gud bruker for å gi mennesker den frelse og nåde som Jesus har gjort ferdig ved sin død og oppstandelse. For å få den rette forståelse av hva et nådemiddel er, bør en ha klart for seg hva Guds nåde er for noe.

Det er ikke uvanlig å se på nåden som en kraft som virker helbredende på mennesket og setter det i stand til å tjene Gud. Fra en side sett er det noe sant i dette. Likevel, dersom man kun definerer nåden som en kraft, har man egentlig ikke fått tak i hva nåden egentlig består i. Nåden er noe som kommer til oss gjennom et bestemt budskap, nemlig budskapet om at Gud tilgir oss alle våre synder for Jesu skyld.

Nettopp fordi nåden kommer som et bestemt budskap, kan den formidles gjennom ord som vi kan lese eller høre. Det er slike ord som vi finner i Bibelen. Vi skal få tro at det Bibelen sier om at Jesus har betalt og gjort opp for våre synder, er sant. Vi skal også få tro at Gud tilbyr hver enkelt av oss tilgivelse, fordi Jesus allerede har gjort opp for våre synder.

At vi kaller evangeliets budskap for et nådemiddel, betyr altså at Gud gir oss sin nåde gjennom budskapet om Jesus Kristus. Skal man tale om kraft i denne forbindelse, kan vi si at budskapet om tilgivelse for synden reiser mennesket opp, setter det i frihet og gir det et nytt liv. Kraften formidles med andre ord i og gjennom selve budskapets innhold. Det er dette som løser menneskets samvittighet og setter det i frihet i forhold til Guds dom.

Det er på denne bakgrunn viktig å ha klart for seg at Gud skaper troen i mennesker gjennom nådemidlene. Mennesker kan ikke tro på evangeliets budskap om tilgivelse for synd av seg selv. Det må for det første bli overbevist om at det virkelig trenger tilgivelse for sine synder. For det andre må troen skapes i mennesket slik at det mottar den nåde som Gud tilbyr oss gjennom evangeliets budskap. Hvordan dette skjer, skal vi komme tilbake til. Her skal vi si noe mer om hva nådemidlene er.

Felles for nådemidlene er at de alle er bærere av Guds ord. Ordet kan derfor betegnes som det grunnleggende nådemiddel, det vil si, det middel som er virksomt i alle nådemidlene. Det er likevel til sammen fire nådemidler, nemlig Bibelen, forkynnelse, dåpen og nattverden. Jeg skal snart skrive litt om hva det vil si at Bibelen og forkynnelsen er nådemidler. Dåpen og nattverden skal vi komme tilbake til senere.

 

 


3 kommentarer

havenoface

07.01.2012 kl.02:56

Tror det aller beste er å ha den korrekt oversatte Bibelen foran seg, før man uttaler seg om noe som står skrevet der. NT er i grunnteksten (den opprinnelige) skrevet på gammelgresk (koinè), -og der har vært uttalige oversettelser og FEIL oversatte bibelvers fram til dagens Bibel.

På www.gudsogkristikirke.com mener jeg å ha funnet en som har klart å få grunnteksten oversatt ord for ord, slik det opprinnelig var skrevet. På min bloggside skriver jeg litt om hva som har skjedd underveis i feilskrivningen/kopieringsprosessen --og konsekvensene av dèt.

Arne Helge

07.01.2012 kl.21:32

Hei

Det er nok ikke så lett å oversette helt korrekt som du skriver. Selv har jeg mest sans for bibeloversettelser som legger vekt på konkordans, det vil si, ord for ord oversettelse. Det tror jeg er den beste måten å formidle nyansene i det greske og hebraiske språket på.

Et problem er at en del greske grammatikalske former (for eksempel partisipper og genitiver) har en rekke betydningsnyanser og muligheter som vi ikke klarer å få med oss når vi oversetter. Vi må rett og slett velge en betydningsmulighet, og velge bort andre. Det er av og til ganske tydelig hvilke betydningsmulighet som kan velges, men ikke alltid. Derfor er det ikke helt enkelt bestandig å avgjøre hva som er den helt riktige oversettelsen. Noen foretrekker en såkalt idiomatisk oversettelse av Bibelen. Det betyr at man i større grad tolker når man oversetter. Da er nok sjansene for å innsnevre betydningen større.

Jeg tror nok det blir litt for naivt å tenke slik som deg. Jeg tror faktisk det er mulig å uttale seg om hva som står i Bibelen ut fra litt forskjellige bibeloversettelser. Legger vi forskjellige oversettelser ved siden av hvarandre kan vi se hvordan man har lagt vekt på forskjellige aspekter i grunnteksten. Det kan du for eksempel se, dersom du for eksempel sammenligner norske, spanske engelske og tyske bibeloversettelser, og selvsagt også andre språk.

Lykke til med bibellesningen, jeg vil anbefale deg Norsk Bibel. Det er en oversettelse som er i veldig godt samsvar med den greske og hebraiske grunnteksten. Se denne linken: http://www.norsk-bibel.no/

Lykke til

Arne Helge

havenoface

08.01.2012 kl.01:00

Takk for svar! :)

Skriv en ny kommentar

hits