Fred, trengsler og helliggjørelse

 

Romerbrevet 5. 1 - 5

 

 

Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av trengslene. For vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.

 

 

Hva vil det si å være rettferdiggjort? På dette spørsmålet gis forskjellige svar. Fra flere hold hører vi at rettferdiggjørelsen er en åndelig helbredelse som setter mennesket i stand til å leve slik at det kan bli godtatt av Gud. Men en slik oppfatning kan ikke forenes med den teksten vi har sitert ovenfor. Her står det nemlig at den som er rettferdiggjort av tro har fred med Gud. Hvordan kan en som strever med å bli godtatt av Gud samtidig ha fred med Gud?

 

Skal du få fred, slik det tales om i denne teksten, må du settes inn i en situasjon der du ikke skylder Gud noe. Da må alle dine synder være gjort opp, og alt ond og urent i ditt hjerte må være dekket til. Det nettopp en slik fred Gud vil gi deg. Han gir den ved Jesus Kristus vår Herre. Det er altså ikke du som skal gjøre det som skal til for at det kan bli fred mellom deg og Gud. I følge Bibelen har Jesus allerede gjort det som trengs. Han tok ansvaret for dine synder og møtte Gud som om han var deg. Han tok dommen og straffen som Gud hadde utmålt, for at du skulle bli fri. Tro på ham, så har du del i det Jesus har gjort for deg. Du skylder ikke Gud noe, men har fred med ham.

 

Den som tror på Bibelens budskap om Jesu frelse, har altså kommet inn i et nytt forhold til Gud. Hun eller han har ikke bare fred med Gud, men også adgang til Guds nåde. Du kan hver dag komme til Gud med dine synder, og motta tilgivelse for dem. Hver gang du kommer blir dine synder tilgitt med den samme begrunnelse. Synden ettergis deg, fordi Jesus allerede har betalt og gjort opp for dem. Det gjelder all synd i ditt liv. Det som ligger bak deg, og det som plager deg mer enn noe annet. Det du sliter med i dag, og det du i fremtiden vil falle i. Alt har Jesus, Guds Sønn, gjort opp for.

 

For en som tror på Jesus er derfor stillingen meget god. Ja den er bedre enn vi våger å tenke oss. Vi roser oss av håp om Guds herlighet skriver Paulus. Vi vet at vi er frelst og at Himmelen venter bak døden. Vi vet det så sikkert at vi kan rose oss av det. Frelsen er sikker, ikke fordi vi selv har gjort oss fortjent til den, men fordi Jesus har gjort det Gud krever av oss.

 

 

Trengsler og helliggjørelse

Med dette er ikke alt sagt om de godene som følger med det å tro på Jesus. En kristen kommer ikke bare inn i et nytt forhold til Gud ved troen. Hun eller han kommer også inn i et nytt forhold til det Bibelen her kaller trengsler. Vi kan rose oss av trengslene skriver Paulus. Hva betyr dette? Er ikke trengsler og motgang noe som utelukkende skader oss? Slik kan vi lett tenke, ofte med god grunn synes vi. Det er ikke lett å se at det man kan rammes av kan virke til noe positivt. Det er sant.

 

Likevel - Bibelen sier virkelig at trengsel er et av de midler Gud bruker for at vi skal vokse og utvikle oss som kristne. Gud bruker trengsler for å skape et nytt liv i oss. Ja, vi kan si at Gud bruker trengslene for å gjøre oss mer lik Jesus.

 

Da jeg var ganske ung, ble jeg imponert når jeg hørte mennesker som var noe eldre enn meg be om at Gud måtte gjøre dem mer lik Jesus. Jeg har også selv bedt Gud om det. Den som ber slik tenker kanskje ikke på hvordan Gud kan svare på denne bønnen. Gud kan nemlig svare ved å sende en form for trengsel eller vanskelighet inn i vårt liv. Grunnen er at Gud vil gjøre oss mer lik Jesus, nettopp ved trengselen. La oss se nærmere på dette i det følgende.

 

Hva er det Gud skaper i oss når vi er i trengsel? Jo - i trengselen lærer vi å vente på Gud. Vi kan føres inn i en situasjon der vi selv ikke finner noen utvei. Ingen mennesker kan hjelpe. Ja, noen opplever at ingen vil hjelpe. Da har man ikke annet å gjøre enn å legge sin sak over i Guds hender og vente på ham. En tvinges nærmest til det. I den situasjonen kan man komme til å oppleve at Gud venter lenge med å svare.

 

Når man går gjennom slikt som dette, skapes det Bibelen kaller tålmodighet. En må vente på Herren - i tro på at han vil gripe inn i sin tid. Ved dette blir i mer lik Jesus. Han var jo nettopp tålmodig. Han overlot sin sak til Gud, til og med da han ble forrådet og dømt uskyldig. Han, som er Gud, tok ikke saken i egen hånd, men han satte seg selv inn i en situasjon der han måtte vente på Herren. Det var ingen vei utenom, for han skulle jo ved dette gjøre opp for alle våre synder. En slik tålmodighet vil Gud skape også i oss - og han gjør det ved trengselen.

 

Teksten stanser ikke med dette. Vi leser videre at trengselen fører til noe mer, nemlig noe som kalles et prøvet sinn. Det er et sinn som preges av å ha erfart noe med Gud. Vi som tror på Jesus kan bli veldig opptatt av erfaringer. Vi lett for å se opp til dem som har åndelige erfaringer, og vi kan komme til å søke erfaringene.

Én kommentar

stein olsen

15.12.2010 kl.03:10

http://www.omvendt.org/article.php?id=28

En komentar til påstanden om at Jesus godtar at vi synder hver dag. Han vil ikke det, men at vi blir hellige fordi han er hellig.

Skriv en ny kommentar

hits